حضور سید محسن دلبری در شورای معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

شورای معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با حضور سید محسن دلبری مدیر کل امور استانها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن عزیزی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و معاونین اداره کل برگزار شد.
حضور سید محسن دلبری در شورای معاونین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

حضورسیدمحسندلبریدرشورایمعاونینادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانکرمانشاه 

شورایمعاونینادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانکرمانشاهباحضورسیدمحسندلبریمدیرکلاموراستانهاوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،حسنعزیزیمدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستانکرمانشاهومعاونینادارهکلبرگزارشد.

حسنعزیزی،مدیرکلتعاونکارورفاهاجتماعیکرمانشاهدرابتدایایننشستضمنمعرفیمعاونینگزارشاجمالیازعملکردیحوزههایمختلفادارهکلوبهویژهحوزهاشتغال،تعاون،روابطکار،بیمهبیکاری،اجتماعیوفرهنگیواداریوپشتیبانیارائهنمود.

سیدمحسندلبری،مدیرکلاموراستانهایوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعینیزباتأکیدبربکارگیریحداکثریظرفیتهاوامکاناتوایجادفضایمطلوبوبانشاطبرایهمکاراندرراستایارائهخدماتبهینهبهمخاطبینوجامعههدف،افزودانتظارمیرودمدیرانباکاروتلاشمضاعفضمنفراهمآوردنشرایطپیشرفتوحرکتروبهتوسعهبرایاستان،درراستایتحققاهدافسازمانیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیکوشاباشند.

درایننشستمعاونینادارهکلهرکدامبهنوبهخودگزارشیازعملکردحوزهکاریمدیریتخودباپیشنهادهایسازندهوراهگشابادرنظرگرفتنچالشهاونقاطقوتوضعفدرراستاینیلبهاهدافسازمانیوزارتدراستانراارائهنمودند.

۱۶ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۱۲
کد خبر : ۲۱۴,۰۷۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید