حضور رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امروز شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزبان مهدی عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بود.
حضور رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امروزشورایمعاونینوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیمیزبانمهدیعیسیزادهرییسکمیسیوناجتماعیمجلسبود.

دراینجلسهپیرامونمباحثمختلفحوزهوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیودغدغهنمایندگانمجلسشورایاسلامیبحثوتبادلنظرشد.

محوراصلیاینجلسهتعاملوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیباکمیسیوناجتماعیمجلسدرراستایحلحداکثریمشکلاتبود.

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۶:۴۲
کد خبر : ۲۱۴,۸۰۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید